Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energomar-Nord powstała w 1993 roku jako firma specjalizująca się w projektowaniu, kompletacji dostaw i generalnym wykonawstwie instalacji pneumatycznego transportu materiałów sypkich metodą MöllerTurbuflow® Transport System oraz zbiorników retencyjnych do długotrwałego składowania popiołu o pojemności
do 35 000m3. Energomar-Nord bazuje na licencji niemieckiej firmy Möller, która opatentowała MöllerTurbuflow® Transport System, obecnie właścicielem patentu jest firma FLSmidth Hamburg.
Głównymi odbiorcami instalacji są elektrownie, elektrociepłownie i przemysł ciężki.

 


Równolegle Energomar-Nord prowadzi własny program mający na celu rozwój i wdrożenie technologii umożliwiających ograniczenie ilości, utylizację i gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych z kotłów energetycznych oraz odpadów z procesu odsiarczania spalin.Energomar-Nord dysponuje wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą pracowników. Zgodnie z misją firmy gwarantujemy najwyższy poziom usług zapewniający naszym Klientom dostęp do nowoczesnych i niezawodnych technologii.
Energomar-Nord jest autorem i właścicielem nowatorskich rozwiązań podlegających ochronie patentowej:

1.Sposób i urządzenie do otrzymywania
materiałów wiążących z lotnych popiołów kotłów energetycznych, zwłaszcza z paleniskiem fluidalnym (patent nr 180380)

2.Sposób otrzymywania zeolitów z popiołów lotnych, zwłaszcza pochodzących ze spalania paliw węglowych w kotłach fluidalnych i pyłowych (patent nr 195545)

3.Sposób utylizacji produktu poreakcyjnego z półsuchego procesu odsiarczania spalin i redukcji tlenków siarki z gazów spalinowych, zwłaszcza w kotłach energetycznych (patent nr 197066)

4.Instalacja doprowadzająca mieszaninę sorbentu i popiołu lotnego lub tylko sorbentu do kotła fluidalnego (zastrzeżenie patentowe nr P 357428)