Nasza misja

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego misją jest wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez:
      Dostarczanie nowoczesnych szczelnych instalacji bezodpadowego transportu pneumatycznego i długotrwałego składowania materiałów sypkich na potrzeby energetyki i przemysłu,

     Projektowanie, wdrażanie i rozwijanie, oraz promowanie:

    • technologii umożliwiających zmniejszanie ilości odpadów pochodzących ze spalania węgla w kotłach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem kotłów fluidalnych,
    • rozwiązań pozwalających na całkowite powtórne wykorzystywanie tych odpadów przyczyniając się do zmniejszania powierzchni składowania odpadów,
    • technologii ograniczania zużycia sorbentów wapniowych w instalacjach odsiarczania,
Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, norm i decyzji odpowiednich władz oraz ciągłego doskonalenia naszych działań.